Saltar al contenido

Vår virksomhet Produksjon og utvikling

Repsol produserer rundt 30 000 fat oljeekvivalenter pr. dag fra feltene våre på den norske kontinentalsokkelen. Vi er operatør på Gyda, Varg, Blane og Rev, og har eierinteresser i en rekke andre felt.

Repsol fikk utvidet sin tilstedeværelse i Norge betydelig med oppkjøpet av Talisman Energy. Vi er nå rettighetshaver i 25 lisenser (juli 2017) innenfor leting, utvikling og produksjon. I Norge opererer Repsol også feltene Blane, Gyda, Rev, Yme og Varg. Selskapet har også eierandeler i en rekke ikke-opererte felt med tilhørende produksjon og intrafeltrørledninger. Disse omfatter Gudrun, Brage, Veslefrikk, Visund, Huldra og Tambar Øst.

Blane

Blane er bygget ut med et havbunnsanlegg som er knyttet opp med Ula-feltet. Havbunnsinstallasjonen er plassert på britisk kontinentalsokkel. Havdybden er rundt 70 meter.

Operatør:

 • Repsol Norge AS

Rettighetshavere i Blane Unit:

 • Repsol Norge AS: 18% 
 • Talisman Sinopec Energy UK: 25% 
 • Rock Oil: 12,5% 
 • Dana Petroleum:12,5% 
 • JX Nippon Oil: 14% 
 • Faraoe Petroleum: 18%

Brage

Brage er bygget ut med en bunnfast, bore-, behandlings- og boligplattform med understell i stål. Havdybden i området er 140 meter. I utgangspunktet skulle Brage ha stengt ned i 2005. Feltets opprinnelige lisensperiode utløper i 2015. Lisensforlengelse til 2030 er nå under behandling hos myndighetene. I oktober 2013 overdro Wintershall Statoil sin lisensandel i feltet og ble operatør.

Operatør:

 • Wintershall Norge ASA

Produksjonsstart:

 • September 1993

Rettighetshavere:

 • Repsol Norge AS: 33,84% 
 • Wintershall Norge ASA: 35,2% 
 • Faroe Petroleum Norge AS: 14,26% 
 • Core Energy AS: 12,26% 
 • VNG Norge AS: 4,44%

Gyda

Gydafeltet ble påvist i 1980 og er bygget ut med en integrert stålplattform på 66 meters havdyp. Oljen blir transportert i rørledning via Ekofisk til Teesside. Gassen blir transportert i rørledning til Ekofisk-senteret og videre til Emden.

I juni 2017 fattet norske myndigheter et disponeringsvedtak av Gyda-feltet i henhold til avslutningsplanen som Gyda-lisensen søkte om støtte for. Jobben som står foran partnerskapet inkluderer permanent plugging av 32 brønner på feltet, fjerning av plattform og understell, samt fjerning av installasjoner på havbunnen. Alle Gyda installasjoner skal være fjernet innen 2023.

Operatør:

 • Repsol Norge AS

Produksjonsstart:

 • 21. juni 1990

Rettighetshavere:

 • Repsol Norge AS: 61% 
 • DONG Norge AS: 34% 
 • KUFPEC Norway AS: 5%

Rev

Rev ble oppdaget i februar 2001. Siden februar 2014 har gass fra Varg blitt eksportert via Rev til Armada-feltet på britisk sokkel.

Operatør:

 • Repsol Norge AS

Produksjonsstart:

 • 2008

Rettighetshavere:

 • Repsol Norge AS: 70% 
 • Petoro AS: 30%

Varg

Varg ble påvist i 1984 og er lokalisert sør for Sleipner Øst. Feltet ble bygget ut på 84 meters havdyp med en brønnhodeplattform (Varg A) sammen med et produksjonsskip med intergrert oljelager (FPSO). Feltet kom i produksjon 24 desember 1998. All produsert gass ble re-injisert i reservoaret frem til 5 februar 2014 da en gasseksportløsning via Rev og Armada kom på plass. Produksjonen stoppet den 2 juni 2016 og FPSOen forlot feltet 30 juli 2016.

Varg feltet har vært en stor suksess for rettighetshaverne og har produsert 3 ganger oljevolumet som ble estimert da prosjektet ble godkjent av myndighetene.

I 2015 og 2016 ble nødvendig ‘decommissioning’ arbeid utført offshore slik at FPSOen kunne forlate feltet og at Varg A kan stå på feltet i inntil 3 år før brønnene permanent plugges og der påfølgende fjerning av Varg A.

I oktober 2017 startet Repsol Norge permanent plugging av de gjenværende brønnene på Varg. Riggen Rowan Stavanger vil bli benyttet for denne operasjonen. Som en del av operasjonen vil Varg A forberedes til endelig fjerning.

Operatør:

 • Repsol Norge AS

Produksjonsstart:

 • 22. desember 1998

Rettighetshavere:

 • Repsol Norge AS: 65% 
 • Petoro AS: 30% 
 • AkerBP ASA: 5%

Veslefrikk

Veslefrikk-feltet ble påvist i 1981 og er bygget ut med en bunnfast brønnhodeplattform (Veslefrikk A), og en halvt nedsenkbar plattform med prosessanlegg og boligkvarter (Veslefrikk B). Havdybden ved installasjonene er 175 meter.

Operatør:

 • Statoil Petroleum AS

Produksjonsstart:

 • 26. december 1989

Rettighetshavere:

 • Petoro AS: 37% 
 • Repsol Norge AS: 27% 
 • Statoil Petroleum AS: 18% 
 • RWE Dea Norge AS: 13.5% 
 • Wintershall Norge ASA: 4.5%

Yme

Yme-feltet ble oppdaget i 1987 og ligger i blokkene 9/2 og 9/5 i Egersund-bassenget, ca. 100 km fra norskekysten. Feltet var i produksjon 1996–2001. Hovedårsaken til oppgivelsen var en kombinasjon av høye kostnader og lav oljepris. Nåværende rettighetshavere ble tildelt rettighetene til blokkene 9/2 og 9/5 (utvinningstillatelse 316/316B) den 18. juni 2004.

En plan for utbygging og drift (PUD) for gjenutbyggingen av Yme ble godkjent av den norske regjeringen den 11. mai 2007. Denne utbyggingen var basert på innleie av en produksjonsinnretning (MOPU-plattform). Plattformen , som ble installert sommeren 2011, ble aldri fullført og plattformen stod uten bemanning siden 10. juli 2012 grunnet funn av alvorlige strukturelle mangler. Oppdagelsen av strukturelle mangler førte til slutt til at eieren av MOPU, Single Buoy Moorings Inc. (SBM), erklærte MOPU som skrot, og et kommersielt oppgjør ble senere avtalt mellom rettighetshaverne og SBM. MOPU ble fjernet fra feltet i august 2016 og overlevert til plattformeier.

Yme lisenen har en forpliktelse til å sende inn en avslutningsplan for resterende innretninger på feltet. Parallelt med utarbeidelse av avslutningsplan vurderer også lisenshaverene mulig utbyggingsløsninger for Yme ved bruk av eksisterende infrastruktur.

19. desember overleverte Repsol endret plan for utbygging og drift av Yme-feltet til Olje- og energidepartementet.

Endret PUD er basert på så langt som mulig gjenbruk av eksisterende installasjoner, en ny brønnhodemodul på toppen av eksisterende caissong og leie av den flyttbare bore- og produksjonsinnretningen Mærsk Inspirer. De komponentene som skal brukes på nytt er eksisterende lagringstank, caissong, rørledninger, bunnrammer og lossesystem. Alle eksisterende brønner skal brukes i tillegg til at det planlegges å bore nye brønner. De utvinnbare oljereservene fra Yme-feltet er stipulert å utgjøre om lag 65 millioner fat totalt ved produksjon over 10 år. Første olje fra Yme er planlagt for første halvdel av 2020.


Rettighetshavere:

 • Repsol Norge AS: 55%
 • Lotos Exploration and Production Norge AS: 20%
 • KUFPEC Norway AS: 10%
 • OKEA AS: 15%
Relevante dokumenter:

Utbygging og drift av Yme: 
- konsekvensutredning 2006 her
 
Avslutning av Yme-feltet: 
- høringsbrev 2015 her
- forslag til utredningsprogram 2015 her
- konsekvensutredning 2016 her
 
Yme New Development: 
- høringsbrev utredningsprogram 2016 her
- forslag til utredningsprogram 2016 her
- høringsbrev for tillegg til konsekvensutredning 2017 her
- tillegg til konsekvensutredning 2017 her

Gudrun

 Photo courtesy of Statoil

Gudrun ligger (utvinningstillatelse 025) 50 kilometer nord for Sleipner. Vanndybden er ca. 110 meter. Gudrun er bygget ut med en bunnfast innretning med stålunderstell og førstestegprosessering, koblet til Sleipner A gjennom to dedikerte rørledninger; en for olje og en for rikgass. Olje og gass blir så videre behandlet på Sleipner A-innretningen og eksportert.

Operatør:

 • Statoil Petroleum AS

Produksjonsstart:

 • April 2014

Rettighetshavere:

 • Statoil Petroleum AS: 36 % 
 • Repsol Norge AS: 15% 
 • GDF Suez E&P Norge AS:25% 
 • OMV (Norge) AS: 24%

Søk nå

Klikk her for å legge ut CV-en din og søke etter jobber

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes

Manager External Affairs 

Telefon: + 47 52 00 18 85 

Mob: + 47 992 30 931 

e-post: gefoldnes@repsol.com