Norway Banner Hero
  • Yme er et « brownfield»prosjekt, som omfatter gjenbruk av eksisterende fasiliteter og infrastruktur såvel som design og konstruksjon av nye.
  • Yme er et viktig oppstrømsprosjekt i Repsol-konsernets strategiske plan for 2021–2025.

«Jeg er stolt over at produksjonen fra Yme nå er i gang. COVID-19 har dessverre ført til at prosjektet har blitt forsinket og mer kostbart enn antatt, men vi har likevel klart å levere prosjektet på en trygg og ansvarlig måte. Denne milepælen er et resultat av hardt arbeid og godt samarbeid blant alle involverte parter, og produksjonen fra Yme vil sørge for et solid økonomisk bidrag både til rettighetshaverne og den norske stat i mange år fremover».

 

Vidar Nedrebø

Administrerende direktør i Repsol Norge

Oktober 2021

Prosjektmilepæler- år for år

2022: 

Offshore på Yme-feltet: Slutten av juni: Boreriggen Valaris Viking ankom Beta Nord lokasjon for boing av 3 brønner, to produksjonsbrønner og en injeksjonsbrønn.

2021

Offshore på Yme-feltet: Konstruksjons- og ferdigstillelsesarbeidet startet umiddelbart etter ankomsten på feltet i desember 2020. Dette arbeidet inkluderte ferdigstillelse av brønnhodemodulen, installering av nye livbåter, fleksible slanger, brannpumper, offloadingpumper, oppkobling av spoler, installasjon av eksportpumper for råolje og øvrige aktiviteter innen ferdigstillelse til oppstart.

Gjennom sommeren ble en serie med undervannskampanjer utført for å klargjøre havbunnen, montere brønnrammen, rørledningene og komponentene for de nye brønnene som skal bores på Beta Nord-området i 2022. Spolefabrikasjonen ble fullført på Rosenberg i Stavanger før innstallering offshore.

Produksjonenen på Yme startet i oktober. 25.oktober 2021, tok Repsol Norge over den daglige driften av jack-up riggen Inspirer (tidligere Mærsk Inspirer) fra Maersk Drilling. Rettighetshaverne på Yme vil leie riggen gjennom et tidscerteparti med Havila Sirius AS.

I desember : Første cargo last med olje fra Yme.

2020:

Offshore på Yme-feltet:

I februar ble fiberoptisk kabel trukket inntil riggen og og i juli ble det gjennomført en steindumpingskampanje for å dekke til den fiberoptiske kabelen og beskyttelsesdekslene på Beta.

Egersund i Norge:

Oppgradering og klargjøring av arbeidet fortsatte på Mærsk Inspirer, og tidlig høst gikk arbeidet på verftet mot slutten og mye av arbeidet som gjenstod bestod da av grundig uttesting av systemer ombordt på Mærsk Inspirer før utseiling. I november ble de fleksible slangene lastet ombord i riggen for å bli montert offshore mellom brønnhodemodulen og riggen. I desember var arbeidet ferdigstilt og vi forberedte riggen til utseiling. 29.desember forlot riggen Egersund and ankom Yme-feltet og var på lokasjon 31. desember. Konstruksjons- og ferdigstillelsesarbeidet startet umiddelbart etter ankomsten på feltet.

2019:

Verdal i Norge:

Arbeidet med den nye caissonstøttestrukturen fortsatte, inkludert testing av innfesting for å sikre riktig tilpasning, og i tidlig mai ble konstruksjonsarbeidet fullført.

Egersund i Norge:

I juni ble den nye hang-off module fullført og montert på Mærsk Inspirer riggen. Den nye brønnhodemodulen ble ferdigstilt og satt på lekter og transportert offshore i august. I desember ble livbåtrammene montert og «interconnection» modulen for de fleksible slangene ble løftet på plass.

Offshore på Yme-feltet:

Subsea inspeksjoner ble utført på både Gamma og Beta og man klargjorde den eksisterende manifolden, rammen og tilhørende rørledninger for drift. Forberedende aktiviteter iform av dykke- og ROV kampanjer ble utført i april. Installasjonen av den permanente caissonstøttestrukturen ble fullført i juni, og ved inngangen til juli var den sikret. De oppgraderte subsea kontrollmodulene ble installert i juni. Den nye brønnhodemodulen ble løftet på plass i september, og det nye subsea oljelastesystemet ble installert i oktober. Et intallasjonsfartøy klargjorde havbunnen med stein for å sikre nødvendig støtte til leggene på Mærsk Inspirer.

2018

I Grenaa i Danmark ble Mærsk Inspirer riggen oppgradert med omfattende stillasarbeider og lakkering av riggen. I juni ble den gamle brønnhodemodulen fjernet for å bli erstattet av en ny som skal produseres i Egersund i Norge. I juli ble riggen transportert fra Grenaa til Bergen i Norge for tørrdokkarbeid. I september ble så riggen flyttet til Egersund for oppgradering og klargjøring samt at arbeidet med den nye brønnhodemodulen ble påstartet i oktober.

I Verdal i Norge ble byggingen av en ny permanent caissionstøttestrukt startet opp.

Offshore på Yme-feltet: Det gamle subsea lastesystemet ble fjernet fra havbunnen, der deler av det ble renovert og gjenbrukt i et nytt system som ble designet og fabrikert i Bergen. Ulike ROV- og dykkerfartøykampanjer ble utført for å forberede undervannsinstallasjonen av den permanente caissonstøttestrukturen.

 

 

Fakta om Yme

Yme-feltet ble oppdaget i 1987 og ligger i blokkene 9/2 og 9/5 i Egersund-bassenget, ca. 130 km fra norskekysten. Feltet var i produksjon 1996–2001. Hovedårsaken til oppgivelsen var en kombinasjon av høye kostnader og lav oljepris. Nåværende rettighetshavere ble tildelt rettighetene til blokkene 9/2 og 9/5 (utvinningstillatelse 316/316B) den 18. juni 2004.

En plan for utbygging og drift (PUD) for gjenutbyggingen av Yme ble godkjent av den norske regjeringen den 11. mai 2007. Denne utbyggingen var basert på innleie av en produksjonsinnretning (MOPU-plattform). Plattformen ble installert sommeren 2011 men på grunn av strukturelle mangler ble denne fjernet fra feltet i august 2016 og overlevert til plattformeier.

19. desember 2017 overleverte Repsol endret plan for utbygging og drift av Yme-feltet til Olje- og energidepartementet. Planen ble godkjent 23.mars 2018.

Yme New Development-prosjektet består av prosjektering, anskaffelse, konstruksjon og installasjon av en ny brønnhodemodul på toppen av eksisterende anlegg på Yme-feltet, modifikasjon og oppgradering av den mobile bore- og produksjonsenheten Mærsk Inspirer før installasjon på feltet og tilkobling til eksisterende brønner og installasjoner på havbunnen offshore.

Mærsk Inspirer har tidligere boret og produsert på Volve-feltet.

Fra høsten 2018 til 29. desember 2020 var Mærsk Inspirer på Aker Solutions verftet i Egersund for oppgraderings- og modifikasjonsarbeid. Mærsk Inspirer forlot Aker Solutions’ verft i Egersund den 29. desember 2020 og ble installert på Yme-feltet sør i Nordsjøen 31.desember 2020. Første olje ble tatt opp fra Yme i oktober 2021.

27.oktober 2021, tok Repsol Norge over den daglige driften av jack-up riggen Inspirer (tidligere Mærsk Inspirer) fra Maersk Drilling. Rettighetshaverne på Yme vil leie riggen gjennom et tidscerteparti med Havila Sirius AS.

Rettighetshavere:

  • Repsol Norge AS: 55%
  • PGNiG Upstream Norway AS: 20%
  • Lime Petroleum AS: 10%)
  • OKEA AS: 15%

Relevante høringsdokumenter