Bærekraftsplaner

Repsol arbeider hardt for å bygge en bedre fremtid gjennom utvikling av smarte energiløsninger. Vår forpliktelse om å være en ansvarlig virksomhet står i sentrum for alt vi gjør.

Hvert år fornyer vi vår forpliktelse til bærekraftsmålene ved å definere og gjennomføre tiltak som er av interesse for våre interessenter. Dette gjøres gjennom den globale bærekraftsplanen såvel som bærekraftsplaner fra de ulike landene i verden hvor Repsol har sin virksomhet.

Repsols bærekraftsplaner bygger på seks akser i Repsols bærekraftsmodell: miljø, klima, sikkerhet, mennesker, etikk, innovasjon & teknologi.

Repsol sin strategi i Norge er å ha en robust forretningsmodell som skaper verdier, reduserer karbonavtrykket fra våre operasjoner og ivaretar sikkerheten for våre ansatte og samarbeidspartnere . 

Repsol Norge utviklet sin første lokale bærekraftsplan i 2018.

Bærekraftsplan for Repsol Norge i 2024

Dette er syvende året som Repsol Norge utvikler sin egen lokale bærekraftsplan. 2024 planen inkluderer 14 mål med tilsammen 36 tiltak som skal fullføres. Innen utgangen av året vil  hvert av tiltakene bli gjennomgått.  

 

Du kan lese rapporten under. 

Bærekraftsplan for Repsol Norge i 2023

Dette er sjette året som Repsol Norge utvikler sin egen lokale bærekraftsplan. 2023 planen inkluderte 11 tiltak som skulle fullføres og innen utgangen av året  vil  hvert av tiltakene gjennomgått og i 2023 realiserte vi 91% av målene våres.. 

Noen av høydepunktene i 2023:.

 • Øke kompentansen innen cybersikkerhet: Flere trenings- &læringsseksjoner knyttet til cybsersikkerhet har blir gjennomført gjennom 2023. 1) en tabletop øvelse der scenariet var en cyberhendelse som påvirket driften av selskapet vårt i Norge 2) en nettbasert læringsøkt tilbudt alle ansatte 3) et kurs for ansatte med barn der målet var å gi råd til foresatte og barn om hvordan de kan bli tryggere når de bruker digitale platformer og verktøy
 • Delta i lavutslippsteknologiprosjekter: Vi har konkludert på tre av våre forsknings-og utvklingsprosjekter (FoU) i 2023. Minox CO2-fangstprosjektet er avsluttet med oppløftende resultater;Wärtsila har fullført 1000 timers driftstid på en fullskala motor som bruker amoniakk som drivstoff; og pilotprosjektet Deep Purple har gitt oss verdifull ny kunnskap.  I mai 2023 arrangerte vi en studietur for vår våre globale FoU kollegaer slik at de kunne lære mer om våre lokale forsknings.- og utviklingsprosjekter i Norge.
 • Gi opplæring og utviklingsmuligheter: Åtte ambisiøse studenter jobbet for Repsol Norge sommeren 2023. Studentene fikk verdifull erfaring, innsikt i bransjen og utvidet sitt faglige nettverk. Vi har tilbudt arbeidserfaring til to flykninger. Begge har høyere utdanning men trengte å bli eksponert for norsk arbeidsliv og språk. Vi har ansatt to lærlinger offshore, et utdanningsløp som varer i ca to år. 

Du kan lese rapporten under. 

Bærekraftsplan for Repsol Norge i 2022

Dette er femte året som Repsol Norge utvikler sin egen lokale bærekraftsplan. 2022 planen inkluderer 10 tiltak som skal fullføres. 2022 planen inkluderte 10 tiltak og ved utgangen av året ble hvert av tiltakene gjennomgått. i 2022 realiserte vi 90% av målene våres.

· Utslippsreduksjoner på Yme: Vi har etablert et offshore ytre miljøutvalg på Yme.  Så langt er tre utslippsreduserende tiltak definert og inkludert for oppfølging. Initiativene er knyttet til energioptimalisering (turbiner vs motorer), forbedret personellplanlegging for å redusere antall helikopterflyvninger og mer effektiv bruk av vannpumper.

· Fremme engasjement og motivasjon blant ansatte: Vi har engasjert nærmere 150 (55 %) av våre ansatte i et folkehelseprogram som motiverer til mosjon,samhold og forebegyggende helse.

· Vi har laget en aktivitetskalender som vi har promotert i alle interne kommunikasjonskanaler gjennom året. 30 ulike arrangementer har blitt gjennomført med totalt ca 1.100 deltakere.

Du kan lese rapporten her.

Bærekraftsplan for Repsol Norge i 2021

Dette er fjerde året som Repsol Norge utvikler sin egen lokale bærekraftsplan.Ved utgangen av året ble hvert av tiltakene som en del av bærekraftsplanen gjennomgått og vi greide å realisere 92%.

Noen av høydepunktene i 2021:

 • Finne muligheter for å redusere utslippene på Yme. Yme-feltet kom i produksjon i 2021 og vi har startet arbeidet med å implementere kort- og langsiktige klimaforbedringer. I 2021 har vi utført en screeningstudie for å evaluere ulike kraftalternativer for å redusere CO2-utslippene på Yme.
 • Sikre offshoreansattes velvære. Koronapandemien medførte økt press på og krav til vår offshoreorganisasjon. Usikkerheten som følger med denne pandemien kan ikke elimineres fullt ut, men vi er forpliktet til å gjøre det vi kan for å minimere innvirkningen på våre folk og operasjoner, og vi har derfor etablert strenge helseprotokoller. Et sentralt tiltak i protokollen er å teste alle før de får reise ut offshore. Før vaksinasjonsprogrammet i Norge startet opp fulgte vi også nøye opp de offshoreansatte som måtte i pre-offshore karantene for å sikre bedre velvære og helse. Vi etablerte ukentlige aktivitetsprogrammer og arrangerte møter med ledelsen.
 • Frivilling arbeid i lokalmiljøet vårt: I 2021 innledet vi et samarbeid med Frelsesarmeen i Stavanger. Repsolfrivillige har holdt presentasjoner knyttet til krisehåndtering til ulike brukergrupper i Frelsesarmeen. Vi bidro også som grytevakter for å passe på Julegryta i førjulstiden og vi bidro i arbeidet med å pakke 3000 julegaver til Frelsesarmeens brukere i desember.

Bærekraftsplan for Repsol Norge i 2020

Repsol Norge sin bærekreftsplan for 2020 hviler også på de seks aksene i Repsols bærekraftsmodell: miljø,klima, sikkerhet, mennesker, etikk, innovasjon og teknologi. 2020 -planen inkluderte 12 tiltak som skulle fullføres. Ved utgangen av året ble hvert av tiltakene som en del av bærekraftsplanen gjennomgått og vi greide å realisere 92%.

Noen av høydepunktene i 2020:

 • Vi har økt kompetansen, bevisstheten og engasjementet til våre ansatte innen klima og miljø med sikte på å gjøre oss bedre forberedt på en lavutslippsfremtid. Vi har gjort dette gjennom opplæringskurs og dialog.
 • Vi har engasjert våre ansatte i arbeidet med å forbedre og redusere vårt klima- og miljøfotavtrykk på kontoret vårt. Gjennom en digital workshop har vi identifisert nærmere 150 forslag til tiltak for å gjøre arbeidsplassen vår grønnere.
 • Vi har kjørt et pilotprosjekt for å teste ut et nytt globalt digitalt Repsol-verktøy (READS) for å identifisere miljøpåvirkningen av vår virksomhet.

Bærekraftsplan for Repsol Norge i 2019

2019-planen inkluderte 15 tiltak som skulle fullføres. Ved utgangen av året ble hvert av tiltakene som er en del av bærekraftsplanen gjennomgått og vi greide å realisere 93 %.

Noen av høydepunktene i 2019:

 • Gjenbruk av borerør fra Gyda: Vi oppnådde store miljømessige og økonomiske fordeler ved å selge borerør fra Gyda-feltet til direkte gjenbruk i byggeprosjekter i stedet for å sende dem til omsmelting og materialgjenvinning.
 • Insentiver for drivstoffreduksjon: For alle nye anbud evaluerer Repsol Norge nå kompensasjonsformater som gir kontraktørene riktige insentiver for å redusere drivstofforbruket.
 • Prosjektet «Unge i det store bildet «: En av våre unge medarbeiderer har vært representant i Norsk olje og gass sitt prosjekt. Formålet har vært å snakke med unge mennesker og skape en god dialog som kan føre til gode bærekraftige løsninger for fremtiden.

Bærekraftsplan for Repsol Norge i 2018

For Norge utviklet vi vår første bærekraftsplan for Repsol Norge i 2018. Den omfattet 18 tiltak. Ved utgangen av året ble hvert av tiltakene som er en del av bærekraftsplanen gjennomgått og vi greide å realisere 83 %.

En av prestasjonene i 2018 som vi gjerne vil nevne, er at Repsol Norge er blitt en partner i forskningssenteret LowEmissions som planlegges av SINTEF og NTNU. Teknologi som utvikles ved dette senteret skal hjelpe petroleumsindustrien til å redusere offshore CO2-utslipp med 40 % innen 2030, og bevege seg mot null utslipp på den norske kontinentalsokkelen innen 2050.